Ván Sàn Cao Cấp

 
 
 
 

Eurohome EH01

 • Kích thước: 1215 X 195 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 32
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ

Eurohome EH02

 • Kích thước: 1215 X 195 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 32
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ

Eurohome EH03

 • Kích thước: 1215 X 195 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 32
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ

Eurohome EH04

 • Kích thước: 1215 X 195 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 32
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ

Eurohome EH05

 • Kích thước: 1215 X 195 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 32
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ

Eurohome EH04

 • Kích thước: 1215 X 195 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 32
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ