Ván Sàn Cao Cấp

 
 
 
 

Pago PG01

 • Kích thước: 807 X 128 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, E1
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Pago PG02

 • Kích thước: 807 X 128 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, E1
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Pago PG03

 • Kích thước: 807 X 128 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, E1
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Pago PG04

 • Kích thước: 807 X 128 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, E1
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Pago PG05

 • Kích thước: 807 X 128 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, E1
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Pago PG06

 • Kích thước: 807 X 128 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, E1
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ